Yhdistyksen säännöt

Keilailukerho Tupla ry:n uudet 16.6.2006 patentti ja rekisterihallituksessa rekisteröidyt
säännöt.

KEILAILUKERHO TUPLA RY 
SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keilailukerho Tupla ry ja sen kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on keilailuharrastuksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää harjoitus- ja kilpailutoimintaa ja toimeenpanee kilpailuja ja toimintaan liittyviä juhlia. Yhdistys osallistuu aktiivisesti
valtakunnallisiin ja paikallisiin keilakilpailuihin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys on Tampereen Keilailuliitto ry:n jäsen ja noudattaa, sen sääntöjä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä hakemuksesta henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen
toimintaa maksamalla jäsenmaksun. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus yksimielisesti.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kokouksessa
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteensa sen vuoden loppuun saakka, jona eroaminen
tapahtuu.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai yhdistyksen toimintaa tai ei muutoin enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota seuraavaan kokoukseen. Hänen on tehtävä vetoomus kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen sääntöjen ja kokouksen tekemien päätösten mukaisesti
 • valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteeri ja rahastonhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 • asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat, valita niihin jäsenet, antaa niille tehtävät ja valvoa tehtävien suorittamista
 • päättää jäsenmaksujen kantoajasta ja -tavasta
 • huolehtia rahavarojen käytöstä
 • pitää jäsenluetteloa
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet näiden sääntöjen 3.ja 4. pykälän mukaisesti
 • päättää yhdistyksen ansiomerkkien sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.8 - 31.7.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä yhdistyksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elo-lokakuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle enintään kolmekymmentä (30) ja vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samalla tavoin kuin edellä on määritelty.

14. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.